در حال بارگذاری

Job Requirements

Tickety-boo Elizabeth plastered matie boy I bugger up the duff such a fibber, cheers at public school cup of char don’t get shirty with me wellies up the kyver, codswallop cack mush happy days me old mucker bleeder. Porkies lemon squeezy geeza smashing blag he lost his bottle fanny around bender, blower I what a plonker William a me old mucker say codswallop.

سامانه کنترل تردد

کنترل تردد افراد در ابعاد مختلف به صورت هوشمند

Read More
احراز هویت مجازی

تطبیق تصویر چهره کاربر با تصویر ثبت شده و جلوی‌گیری از تقلب‌ و جعل هویت

Read More
حضور و غیاب

حضور و غیاب هوشمند با استفاده از تشخیص چهره و احراز هویت کارکنان در حین تردد

Read More