در حال بارگذاری

حضور و غیاب هوشمند با استفاده از تشخیص چهره و احراز هویت کارکنان در حین تردد