در حال بارگذاری

سامانه تحلیل هوشمند محتوا

دسترسی کاربران به محتوی مفید سایت‌های خبری و تحلیل وجوه مختلف به صورت هوشمند

حضور و غیاب

حضور و غیاب هوشمند با استفاده از تشخیص چهره و احراز هویت کارکنان در حین تردد

احراز هویت مجازی

تطبیق تصویر چهره کاربر با تصویر ثبت شده و جلوی‌گیری از تقلب‌ و جعل هویت

سامانه کنترل تردد

کنترل تردد افراد در ابعاد مختلف به صورت هوشمند

Recent Posts

Recent Posts