در حال بارگذاری

احراز هویت مجازی

تطبیق تصویر چهره کاربر با تصویر ثبت شده و جلوگیری از تقلب‌ و جعل هویت